Today's hours: Sorry Closed!Ar agor : Sorry Closed!
T'away Pies(Prebooked): Not AvailableBwyd i fynd : Not Available
Parking: 8-8Parcio : 8-8
See all Hours

bwyty
Y Beudy
cowshed logo
Cow Shed

restaurant

@ Bwlch Y Moch
Tremadog
LL49 9SN


Milkshakes
!New!
Enjoy a Fresh Thick Shake
Sit In or TakeawayPark/Ride-Grab'nGo!
*NEW*
FREE All Day Parking for Snowdonia Bus*
+ Breakfast Baps + Tea/Coffee + Packed Lunch
All for Just £12* pp!!
Sat/Sun AM only

Preorder Now!


Takeaway Pie Meals
Hearty Meals to Enjoy at Home!
Thu-Sat
Order Before 2pm for Same Day Click & Collect

Order Online

ABOUT USAMDANOM NI

As well as providing breakfast for our glamping guests we are open for Coffee, Tea, Homemade Welshcakes, Bara Brith and Ice-Cream etc. during the day*(*see times)Thursdays-Saturday we have, on request, re-introduced our infamous pie meals for takeaway! - order before 2pm or pop in to preorder for collection between 5.30-7The restaurant is part of our adult/couples glamping site and therefore not suitable for young children due to restrictions on site and style of furniture

We can cater for groups but only by pre-arrangement please and may be able to offer discounts depending on numbers - see below/get in touch!
Rydym yn darparu brecwast ar gyfer ein gwesteion llety ac yn yr hwyr yn cynnig ein prydau pastai enwog yn awr i eistedd ynddynt a mwynhau gyda diodydd, danteithion a phwdinau!...gweler y fwydlen isod

"What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.” - Dr. Jane Goodall

Help us achieve 0% food waste again this year by pre-ordering your food when booking - Globally, about 1/3 of all food produced is lost/wasted This contributes between 8-10% of total greenhouse gas emissions! Helpwch ni i gyflawni 0% gwastraff bwyd eto eleni trwy archebu eich bwyd ymlaen llaw wrth archebu - Yn fyd-eang, mae tua 1/3 o'r holl fwyd a gynhyrchir yn cael ei golli/gwastraffu Mae hyn yn cyfrannu rhwng 8-10% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr!

Trying to be 'eco' as possible we restored the eating area with distance regulations in mind during the pandemic to make all the tables, pictures, decor from reclaimed wood/metal and even an old shirt being repurposed! Gan geisio bod yn 'eco' â phosib, fe wnaethom adfer yr ardal fwyta gyda rheolau pellter mewn golwg yn ystod y pandemig i wneud byrddau, lluniau ac addurniadau gyda chadeiriau, gwaith haearn rhydlyd a hyd yn oed hen grys yn cael ei ailosod!

The building operated as a petrol station in the 60/70's whilst also becoming a cafe synonomous with climbing and eagle eyed viewers of the Welsh 'Hidden' detective thriller will know it appeared in one of their series too. Blue Peter were also here last year filming the climbing exploits of one of their presenters on the cliffs too and we even turned it into a 2 hatch drive-thru during the pandemic beating McDonalds to open up! Roedd yr adeilad yn gweithredu fel gorsaf betrol yn y 60/70au tra hefyd yn dod yn gaffi a bydd gwylwyr y dditectif gyffro dditectif 'Craith' Gymreig yn gwybod iddo ymddangos yn un o'u cyfresi hefyd.

Parking is FREE for our accommodation/restaurant customers and also available from 8am-8pm via a mobile phone Pay/Park scheme for visitors wishing to climb/cycle or go for a hike! Mae parcio AM DDIM ar gyfer ein cwsmeriaid llety/bwyty a hefyd ar gael o 10am-6pm trwy daliad dros ffôn symudol i ymwelwyr sy'n dymuno parcio i fynd a dringo / beicio neu fynd am heic!

We also have a range of accommodation available for couples (with breakfast included!) to include Luxury Glamping Tents/Western Wagons to a beautifully converted Horsebox on our adults only North Wales glamping accommodation site on the edge of Snowdonia or consider bringing your bike/arrive by train for an eco stay at Hadfer Glamping or can read their glamping reviews here Mae gennym hefyd amrywiaeth o lety ar gael i gyplau (gyda brecwast yn gynwysedig!) gan gynnwys Pebyll Glampio Moethus/Wagenni Gorllewinol i Focs Ceffylau sydd wedi’i drawsnewid yn hyfryd ar gyfer ein hoedolion yn unig yn ein safle llety glampio yng Ngogledd Cymru ar gyrion Eryri

The area is getting busier every year with many areas congested and a struggle to find places open with spaces/facilities etc. We can offer groups such as classic car enthusiasts, walkers, cyclists/bikers etc. exclusive parking/use of the facilities with refreshments (minimum number applies) during the afternoon period. Get in touch now to discuss/plan! or see when the next event is on below: Mae'r ardal yn mynd yn brysurach bob blwyddyn gyda llawer o ardaloedd yn llawn tagfeydd ac mae'n anodd dod o hyd i leoedd yn agored gyda gofodau/cyfleusterau. Gallwn gynnig parcio arbennig/defnyddio'r cyfleusterau gyda lluniaeth (lleiafswm nifer) yn ystod cyfnod y prynhawn i grwpiau fel y rhai sy'n hoff o geir clasurol, cerddwyr, beicwyr/beicwyr ac ati.

'Porth Eryri' translates to 'Gateway to Snowdonia' and we are just outside of Porthmadog/Tremadog straddling the border of the Snowdonia National Park with the road leading to Beddgelert and then Llanberis via Pen Y Pass Mae ‘Porth Eryri’ ychydig y tu allan i Porthmadog/Tremadog sy’n pontio ffin Parc Cenedlaethol Eryri gyda’r ffordd yn arwain i Beddgelert ac yna Llanberis trwy Pen y Pass.